Ένας νέος τρόπος μάθησης

First Steps in the Trump Era

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, το εκπαιδευτικό σύστημα έπρεπε να τροποποιήσει τις μεθοδολογίες της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Μία από τις θεμελιώδεις βασικές ικανότητες που καθιέρωσε η UNESCO για την εκπαίδευση είναι η "μάθηση για μάθηση" (Delors, 1996; Bokova, 2015), δηλαδή η ικανότητα να επιδιώκει και να επιμένει κανείς στη μάθηση, να διαχειρίζεται τη μάθηση του εαυτού του, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών.

Επιπλέον, οι νέες παγκόσμιες συνθήκες απαιτούν από τα εκπαιδευτικά κέντρα να παρέχουν στους μαθητές όχι μόνο την ικανότητα μάθησης αλλά και κίνητρα, εργαλεία και στρατηγικές για δια βίου μάθηση, που ταιριάζουν με τον στόχο που έχει θέσει η UNESCO, με στόχο την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή και της ευέλικτης νοοτροπίας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα εκπαιδευτική και εργασιακή αγορά.

Αυτή η νέα εκπαιδευτική πτυχή απορρέει άμεσα από τις ανάγκες που προέκυψαν με τις διάφορες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές. Οι νέοι αντιμετωπίζουν μια κοινωνία και ευθύνες που τους δημιουργούν σημαντικά προβλήματα παρακίνησης, επομένως είναι καθήκον των εκπαιδευτικών και των σχολείων να βρουν νέους τρόπους παρακίνησης και προώθησης της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών. Η χρήση της ψηφιοποίησης ως εργαλείου που συμβάλλει στην ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων και όχι απλώς ως μέσο ψυχαγωγίας, είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των μαθητών. Ομοίως, είναι ζωτικής σημασίας η επεξεργασία των κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να ενθαρρυνθεί η ομαδική εργασία και η σωστή ανάπτυξη των συναισθημάτων και των συναισθημάτων.

Εν κατακλείδι, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα νέο ακαδημαϊκό μοντέλο, βασισμένο στις νέες τεχνολογίες και στην ανάγκη οι μαθητές να αισθάνονται άνετα και να έχουν κίνητρα να μάθουν και να αναπτυχθούν μόνοι τους, με την υποστήριξη της διδακτικής ομάδας.

Το ENDIGI_VET είναι ένα έργο του οποίου κύριος στόχος είναι να συμβάλει στην κοινωνική ένταξη των σπουδαστών Επαγγελματικής Κατάρτισης που στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.  Το έργο επικεντρώνεται σε ομάδες που έχουν υποστεί σημαντική απόκλιση από πλευράς τεχνολογίας και, παρόλο που σπουδάζουν, δεν έχουν κίνητρο να παρακολουθήσουν ή να συνεχίσουν μαθήματα που επιτρέπουν την απόκτηση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων.

Erasmus+