Written

Τάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) στην Ευρώπη

Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ έχουν γίνει όλο και πιο ανοικτά και έχουν αναπτύξει οδούς πρόσβασης στην τριτοβάθμια και την περαιτέρω εκπαίδευση για τους εκπαιδευόμενους. Από το 1995, οι κοινές κινητήριες δυνάμεις για τις εξελίξεις στην ΕΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβάνουν αλλαγές στις απαιτούμενες δεξιότητες στην αγορά εργασίας και την πρόκληση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης, καθώς και τα θεσμικά πλαίσια προσόντων. Αυτοί οι παράγοντες διευκόλυναν την εκτέλεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που γνωρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, ποιες τάσεις θα συνεχίσουν να διαμορφώνουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αλλαγές;

Μια από τις πιο σημαντικές τάσεις που επηρεάζουν σήμερα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στην επαγγελματική εκπαίδευση σε μικρότερη ηλικία και αργότερα στη ζωή τους. Αυτό οφείλεται στη ζήτηση για νέες και υψηλότερου επιπέδου δεξιότητες, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, δημιουργώντας την ανάγκη για επανεκπαίδευση των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να διατηρήσουν το εργασιακό τους καθεστώς. Ο παράγοντας αυτός θα επηρεάσει τις μεθόδους διδασκαλίας και τη διαχείριση των σπουδαστών, καθώς μια καθολική προσέγγιση για την υποστήριξη των σπουδαστών μπορεί να μην είναι εξίσου αποτελεσματική, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής ηλικίας.

Η εμφάνιση της ηλεκτρονικής και της μικτής μάθησης συνεχίζει να αυξάνει τη δημοτικότητά της σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δέχεται πιέσεις ώστε να γίνει σταδιακά πιο πολυκαναλική και καθηλωτική.

Οι νέες βιομηχανικές συνεργασίες οδηγούν σε ευρύτερη, βαθύτερη και πιο προσαρμοσμένη κατάρτιση. Η ανάγκη για προηγμένες δεξιότητες και ψηφιακές ικανότητες θα συνεχίσει να απαιτεί περισσότερα από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και τα εκπαιδευτικά προγράμματα στοχεύουν στη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Η μετακίνηση μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης θολώνει. Ως αποτέλεσμα της επικάλυψης των προϊόντων, οι εκπαιδευόμενοι διακρίνουν λιγότερο μεταξύ των τύπων παρόχων και αναμένουν να μετακινούνται απρόσκοπτα μεταξύ κλάδων και τομέων γνώσης. Αυτή η λεγόμενη ελεύθερη μετακίνηση μεταξύ των εκπαιδευτικών κλάδων έχει αμφισβητήσει τα μοντέλα χρηματοδότησης της ΕΕΚ και θα συνεχίσει να αυξάνεται και να γίνεται πιο αποδιοργανωτική, καθιστώντας ολοένα και πιο δύσκολο να επικεντρωθεί το σύστημα ΕΕΚ στους μειονεκτούντες μαθητές και στις ελλείψεις στη διδακτική διαδικασία. 

Μια ακόμη ευρωπαϊκή τάση στον τομέα της ΕΕΚ είναι ότι η διεθνής αγορά επαγγελματικής κατάρτισης μετακινείται στο εξωτερικό. Με τα εξειδικευμένα άτομα να μετακινούνται όλο και περισσότερο μεταξύ των χωρών, ανταποκρινόμενα στη μεταβαλλόμενη ζήτηση. Ωστόσο, αυτό έχει θετικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Μέσω της προμήθειας ευκαιριών επανεκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα μπορούσε επίσης να σταθεί ότι η αύξηση της μετακίνησης ατόμων μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για επαγγελματική κατάρτιση θα συνεχίσει να αυξάνεται. 

Στόχος του έργου ENDIGI VET είναι να βελτιώσει το επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός τους. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Για περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις ακολουθήστε μας στο facebook.

Erasmus+