Βασικοί παράγοντες συνυφασμένοι στα πρόγραμμα τα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) εξασφαλίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών τομέων, μέσω της σχολικής και εργασιακής μάθησης. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση χαμηλότερων ποσοστών σχολικής εγκατάλειψης και διευκολύνει τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας, τα καλά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα συστήματα ΕΕΚ μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας. Η εμβέλεια της ΕΕΚ δεν περιορίζεται μόνο στους νέους, αλλά επεκτείνεται και στους ενήλικες που χρειάζονται αναβάθμιση ή επανεκπαίδευση. Με στόχο της ΕΕΚ να διδάσκει γνώσεις και συγκεκριμένες πρακτικές δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν στον εργασιακό χώρο. 

Για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των προθέσεων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τηρηθούν για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Βασικοί παράγοντες που θα οδηγήσουν σε επιτυχή αποτελέσματα της ΕΕΚ

Για να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές εγγράφονται και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα ΕΕΚ που ταιριάζει καλύτερα στις δυνάμεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους, όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συμμετέχουν σε πρόγραμμα αξιολόγησης πριν από την έναρξη του προγράμματος ΕΕΚ. Αυτό όχι μόνο θα παρέχει στους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό υποστήριξης καλύτερη κατανόηση της εξατομικευμένης φύσης του κάθε μαθητή, αλλά και θα συμβάλει στη μείωση της εναλλαγής νέων μαθητών και των απουσιών τους στο μάθημά. 

Για την επιτυχή παροχή ΕΕΚ είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει η κατάλληλη αναλογία καθηγητών προς μαθητές, η οποία θα εξασφαλίσει ότι κάθε μαθητής μπορεί να λάβει το κατάλληλο και απαιτούμενο ευρύ φάσμα υποστήριξης. Καθώς και η δημιουργία μιας μορφής μάθησης που δεν θα αφήνει τον εκπαιδευτικό υπερβολικά καταπονημένο και ανίκανο να προσφέρει τη μαθησιακή διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών πρέπει να έχουν υψηλά προσόντα και εμπειρία, διαθέτοντας τα σχετικά πανεπιστημιακά και επαγγελματικά προσόντα καθώς και την εμπειρία. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση, καθώς οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν ποιες μέθοδοι διδασκαλίας είναι οι πιο λειτουργικές και επιτυχημένες, καθώς και να έχουν προηγούμενη γνώση της εφαρμογής των δεξιοτήτων που διδάσκουν. Αυτό θα διευκολύνει τη μεταφορά σιωπηρής γνώσης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, η οποία διαφορετικά θα ήταν ανέφικτη χωρίς την παρουσία ενός εξειδικευμένου και έμπειρου εκπαιδευτή.

Οι εκπαιδευτές, οι διευθυντές και το υποστηρικτικό προσωπικό πρέπει να έχουν κίνητρα και να είναι αφοσιωμένοι στην παροχή ΕΕΚ. Οι ομάδες αυτές πρέπει να είναι αφοσιωμένες στη βοήθεια των μαθητών της ΕΕΚ. Και αυτό γιατί αυτή η στάση θα καλλιεργήσει μια ατμόσφαιρα φροντίδας, συντροφικότητας και θετικής ατμόσφαιρας μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών που θα υποστηρίξει την επιτυχή μάθηση και εκπαίδευση.

Η μορφή της ΕΕΚ πρέπει να είναι ευέλικτη, διασφαλίζοντας ότι η δομή και η διάρκεια των προγραμμάτων ΕΕΚ ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Για παράδειγμα, με την παράταση της διάρκειας των μαθημάτων, την προσφορά μεγαλύτερης διάρκειας πρακτικής άσκησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ή την προσφορά περαιτέρω προπαρασκευαστικών μαθημάτων. Επιπλέον, τα μαθήματα ΕΕΚ πρέπει να είναι ευέλικτα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να μεταφέρονται από προγράμματα χαμηλότερου επιπέδου σε προγράμματα υψηλότερου επιπέδου, αν χρειαστεί.

Η διαθεσιμότητα του προσωπικού και των πόρων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητά της. Το προσωπικό, όπως οι εργασιακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, καθώς και οι πόροι πρέπει να είναι μόνιμα διαθέσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια της μετάβασης στην εργασία και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Είναι σημαντικό οι σπουδαστές να έχουν πάντα πρόσβαση σε ένα σημείο επαφής, στο οποίο μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, διασφαλίζοντας ότι οι σπουδαστές ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνσή και μαθησιακή πορεία. 

Το έργο ENDIGI VET στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός τους, βελτιώνοντας παράλληλα την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη.  

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα, ακολουθήστε μας στο facebook.

Erasmus+