Αποθάρρυνση και χαμηλή δέσμευση των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή ΕΕΚ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων όχι μόνο στην αναζήτηση και διατήρηση της απασχόλησης, αλλά και σε άλλους τομείς που συμβάλλουν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όπως η ευρύτερη δέσμευση με την κοινότητα, η αναζήτηση γενικών δεξιοτήτων και η προσωπική ανάπτυξη εντός και εκτός εργασίας - στην περίπτωση των ψηφιακών ικανοτήτων ειδικότερα, οι συνέπειες για ένα υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών επαφών με φίλους, οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα σε όλο τον κόσμο μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά εμπλουτιστικό πλεονέκτημα για τη μάθηση στην ΕΕΚ.

Ωστόσο, τα κίνητρα των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ είναι σταθερά χαμηλά, γεγονός που οδηγεί συχνά σε εγκατάλειψη των μαθημάτων πριν από την ολοκλήρωσή τους ή σε δυσκολία να συμμετάσχουν σε αυτά εξαρχής. Υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτή τη δυσκολία συμμετοχής ή ολοκλήρωσης ενός κύκλου σπουδών ΕΕΚ - παράγοντες που μπορούν να εντοπιστούν στις προηγούμενες εμπειρίες των εκπαιδευομένων και στη γενική δομή της ΕΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων γενικότερα.


Ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου έργου στον τομέα της ΕΕΚ έχει ολοκληρωθεί στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων πολλών μελετών σχετικά με τη δέσμευση και τα κίνητρα των "μειονεκτούντων εκπαιδευομένων" – όπως το Εθνικό Συμβουλευτικό Συμβούλιο για την Ισότητα στην ΕΕΚ (NCEAV 2009) ορίζει τους αυτόχθονες εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευόμενους με αναπηρία, τους εκπαιδευόμενους από πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικό υπόβαθρο (CALD), τους άνεργους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευόμενους με χαμηλό επίπεδο προηγούμενου εκπαιδευτικού επιπέδου (στο αυστραλιανό πλαίσιο αυτό σημαίνει οποιονδήποτε δεν έχει ολοκληρώσει το 12ο έτος ή το πιστοποιητικό ΙΙΙ ή ανώτερο).

Αυτό το πλαίσιο είναι φυσικά ελαφρώς διαφορετικό στην Ευρώπη, αλλά χρησιμεύει ως ένα καλό σημείο εκκίνησης για να εξεταστούν τα είδη των βιωμένων εμπειριών που μπορεί να δυσχεραίνουν τη συμμετοχή στη μάθηση της ΕΕΚ. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εξεταστούν οι εμπειρίες των πολιτισμικά ή/και γλωσσικά αλλοτριωμένων εκπαιδευομένων σε όλη την Ευρώπη - το επίπεδο του κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν οι μετανάστες εκπαιδευόμενοι λόγω πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών και μόνο, το οποίο μπορεί να επιδεινώνεται περαιτέρω από την ύπαρξη μιας ξενοφοβικής κοινωνικής κουλτούρας σε ορισμένα πλαίσια, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο ακόμη και στην προσπάθεια συμμετοχής στην ΕΕΚ, πόσο μάλλον στην ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι ψηφιακές δεξιότητες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, καθώς η δυνατότητα εύκολης και συχνής επικοινωνίας με αγαπημένα πρόσωπα, φίλους και συγγενείς από απόσταση μπορεί να μειώσει σημαντικά την κοινωνική απομόνωση και, ως εκ τούτου, να συμβάλει σε καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ψυχική και συναισθηματική ευεξία και αυξημένη αυτοπεποίθηση, τα οποία καθιστούν πολύ πιο πιθανή τη συμμετοχή στην ΕΕΚ.


Ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού, μετανάστες ή μη, μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να συμμετάσχουν στην ΕΕΚ λόγω έλλειψης ψηφιακών ικανοτήτων - καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να αναπτύσσεται, το χάσμα μεταξύ εκείνων που είναι διαισθητικά ικανοί να προσαρμοστούν στις νέες πτυχές της ψηφιακής ζωής και εκείνων που δεν διαθέτουν καθόλου τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενασχόληση με το διαδίκτυο για παράδειγμα, διευρύνεται συνεχώς. Συνεχίζοντας με το πλαίσιο που παρέχει η NVEAC, μπορούμε να δούμε πώς παράγοντες όπως οι ανάγκες πρόσβασης λόγω νευροδιαφοροποίησης, ψυχικής ασθένειας, μαθησιακών δυσκολιών ή αναπηρίας, οικονομικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας ανεργίας, και χαμηλό επίπεδο προηγούμενου εκπαιδευτικού επιπέδου μπορεί να διασταυρώνονται και να αλληλεπικαλύπτονται και να επηρεάζουν έναν τεράστιο αριθμό μαθητών σε ένα εξαιρετικά διαφορετικό σύνολο πλαισίων σε όλο τον κόσμο.

Είναι επίσης σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι τα μαθήματα ΕΕΚ και τα ιδρύματα που παρέχουν αυτού του είδους την εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να μην είναι δομημένα με τρόπο που να υποστηρίζει, να καλλιεργεί και να ενδυναμώνει τους εκπαιδευόμενους που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από αυτές τις ομάδες (και είναι πράγματι πολύ πιθανό οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι που αγωνίζονται να ασχοληθούν με την ΕΕΚ να εμπίπτουν σε περισσότερες από μία). Με την τροποποίηση των προσεγγίσεων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ιδρυμάτων, την αύξηση της ευαισθητοποίησης γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι στην ΕΕΚ και την προώθηση μιας μεγαλύτερης δέσμευσης για να γίνουν τα μαθησιακά περιβάλλοντα προσιτά και φιλόξενα σε όλους, θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση των επιπέδων συμμετοχής και ολοκλήρωσης των μαθημάτων ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο ENDIGI-VET θα επικεντρωθεί ειδικά σε εκείνες τις ομάδες που βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα κοινωνικού αποκλεισμού και πρέπει να υπερβούν τα περισσότερα εμπόδια για να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων, με στόχο την παροχή ψηφιακών ικανοτήτων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν υψηλότερα επίπεδα εμπλοκής στην προσωπική ανάπτυξη, την εμπλοκή στην κοινότητα και την απασχόληση.

Ακολουθήστε το έργο ENDIGI-VET στο facebook, για περισσότερες λεπτομέρειες.

Erasmus+